Tin tức - Sự kiện

Đắk Nông: Số lượng và chất lượng gia đình văn hóa không ngừng nâng lên

15 Tháng Bảy 2018

(PTTD) - Sức lan tỏa của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã rộng khắp đến từng gia đình, từng thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố và các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Nông.

Số gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông không ngừng tăng lên. Ảnh minh họa (nguồn: Báo Đắk Nông)

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là cuộc vận động lớn mang tính toàn dân, toàn diện, với mục đích nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong quan hệ với gia đình và cộng đồng, môi trường tự nhiên và xã hội, theo những tiêu chí hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.

Sức lan tỏa của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã rộng khắp đến từng gia đình, từng thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố và các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể ban vận động xây dựng đời sống văn hóa được thành lập 786/786 thôn. Hàng năm các ban vận động này đều có kế hoạch tổ chức phát động, đăng ký, vận động nhân dân triển khai xây dựng gia đình văn hóa và thôn văn hóa đến từng hộ gia đình. Nhờ đó, số lượng và chất lượng gia đình văn hóa không ngừng nâng lên.

Về kết quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 108.779/139.895 (đạt 77,76%) số gia đình văn hóa; 598/789 thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa (đạt 75,79%); 835/935 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đạt 89,30%, vượt 2,30% so với kế hoạch đề ra năm 2016 là 87%; 21/71 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa , đạt 29,58%. Ước thực hiện Phong trào năm 2018: 78% gia đình văn hóa, 30% xã, phường, thị trấn VH, 73 % thôn, bon, TDP VH, 88,8 % cơ quan, đơn vị đạt VH.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tạo sự chuyến biến mạnh mẽ trong Phong trào, Ban chỉ đạo của tỉnh đã đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 tại Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, về xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào xây dựng gương “Người tốt, việc tốt”; tạo hạt nhân tích cực cho Phong trào, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh; xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông). Xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Chú trọng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, tổ dân phố văn hóa.

Bên cạnh đó, tăng cường nguồn lực về con người và cơ sở vật chất, nhất là thiết chế văn hóa cơ sở và các hình thức sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa văn hóa, thể thao đồng bộ cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, nội dung hình thức hoạt động và thu hút người dân tham gia.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai các hoạt động theo nội dung Đề án, đảm bảo nguồn kinh phí theo Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Liên Bộ: Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ngoài ra, thực hiện công tác bình xét, công nhận gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, bản văn hóa; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí công nhận, không chạy theo số lượng, tránh tình trạng bệnh thành tích, công nhận các danh hiệu văn hóa nhưng chưa đảm bảo chất lượng.

Giữ vững và phấn đấu thực hiện Phong trào đạt các chỉ tiêu 2020: 80% gia đình văn hóa;  75% thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 30% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn cơ sở triển khai Kế hoạch phát triển văn hoá nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2016, định hướng đến năm 2020.

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371