Tin tức - Sự kiện

Bắc Ninh: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội

19 Tháng Bảy 2018

(PTTD) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Ảnh minh họa (nguồn: Báo Bắc Ninh)

Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới

Thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, toàn diện. Theo đó, BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH ở các cấp đã phát huy tốt hiệu lực quản lý, kịp thời hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Phong trào theo Kế hoạch đề ra; sự phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở mỗi cấp được duy trì thường xuyên; ý thức tự nguyện, tự giác của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng trong quá trình phát triển Phong trào được phát huy hiệu quả.

BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp, nhất là cấp tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc thực hiện Phong trào sát với tình hình thực tiễn. Hoạt động của BCĐ các cấp đã phát huy rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, phối hợp giữa các ngành thành viên.

Phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần gắn kết giữa phát triển văn hóa nông thôn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Do vậy, những kết quả đạt được của Phong trào là bước chuyển quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh, đồng thời huy động được tối đa các nguồn xã hội hóa để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo nên bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Bên cạnh đó, Phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng của tỉnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân nhất là ở cơ sở; Phong trào "Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giầu chính đáng", bằng những việc làm cụ thể, các địa phương đã vận động nhân dân góp nguồn vốn phát triển sản xuất; Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân quan tâm bằng những việc làm thiết thực, đạt hiệu quả.

Những kết quả đã đạt được trong Phong trào TDĐKXDĐSVH đã kiến tạo bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm, các thiết chế VH-TT, TDTT) không ngừng phát triển hoàn thiện; các di tích lịch sử văn hóa được bảo vệ, trùng tu, tôn tạo; các hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng từng bước được xã hội hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo và nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân ở từng khu dân cư; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, lưu giữ, những thuần phong mỹ tục trong quan hệ ứng xử giữa các cá nhân, gia đình, cộng đồng được phát huy góp phần tạo nên những giá trị văn hóa mới phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội.

Đặc biệt, trong năm 2017, Ngành VHTTDL đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu của Cơ quan Thường trực BCĐ, tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành thành viên trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai lồng ghép các nội dung giữa các phong trào cụ thể của các ban, ngành, đoàn thể, tạo sự thống nhất, đa dạng của phong trào, để từ đó từng bước nâng cao chất lượng, củng cố sự phát triển bền vững của Phong trào. Nhờ đó, những kết quả đã đạt được của Phong trào đã có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, giảm bớt các tệ nạn xã hội, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo khí thế thi đua trong từng cá nhân, từng gia đình, từng tập thể, địa bàn dân cư và trong các cơ quan, đơn vị, đoàn thể quần chúng, do vậy Phong trào ngày càng được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và có nhiều sáng tạo trong quá trình triển khai.

Phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng

Tuy nhiên việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH vẫn không tránh khỏi một số hạn chế, tồn tại khó khăn như việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Phong trào chưa được quan tâm đầu tư đúng mức và thường xuyên; Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa” ở một số địa phương còn thiếu tính bền vững, chất lượng chưa thực sự đi vào chiều sâu, còn hình thức; Ý thức chấp hành pháp luật, nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân chưa được tốt...

Phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Ảnh minh họa (nguồn: Báo Bắc Ninh)

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, trong thời gian tới, căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra năm 2018, Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Trên cơ sở 5 nội dung chủ yếu của Phong trào là: Phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; xây dựng tư tưởng chính trị vững mạnh; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp, an toàn và xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở, các cấp, các ngành cụ thể hoá thành những nội dung, tiêu chí đưa vào các Phong trào cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh toàn diện các phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, khu phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong các hoạt động văn hóa, huy động nguồn lực từng bước nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đồng bộ cả về quy hoạch kiến trúc, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, nội dung, phương thức hoạt động và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Đồng thời, triển khai quán triệt, hướng dẫn và tuyên truyền sâu, rộng về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo tinh thần Nghị quyết số 20/2016/NQ -HĐND18 và Nghị quyết số191/2015/NQ - HĐND17 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh.

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371