Tin tức - Sự kiện

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH tại Hà Tĩnh

03 Tháng Bảy 2018

(PTTD) - Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra một số giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH).

Khuyến khích và tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động, tự tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao. Ảnh minh họa (nguồn: hatinhcity.gov.vn)

 

Theo đó, một số giải pháp gồm: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; gắn với  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về Phong trào “TDĐKXDĐSVH”.

Đồng thời, tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân về Phong trào “TDĐKXDĐSVH”; thường xuyên rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các văn bản chỉ đạo nhằm đảm bảo tính sát đúng, phù hợp với thực tiễn để đưa phong trào phát triển hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Gắn việc thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào khác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của phong trào; đặc biệt là Phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng nếp sống văn hóa công sở”, “Nếp sống văn minh đô thị”; nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình, làng xã, khối phố, đơn vị văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, ý thức chấp hành pháp luật, văn hoá ứng xử, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn…

Bên cạnh đó, phân công, phân nhiệm cụ thể cho thành viên của Ban chỉ đạo (BCĐ) các cấp; tạo sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền và Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên sâu sát cơ sở nắm bắt tình hình kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đảm bảo sự phát triển liên tục của phong trào. Tăng cường vai trò tham mưu của Văn phòng Thường trực BCĐ các cấp. Ổn định và đảm bảo số lượng cũng như chất lượng cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở. Tiến hành sơ kết các chương trình phối hợp liên ngành, khắc phục sự chồng chéo, nhiều đầu mối đảm bảo tính tập trung, thống nhất.

Bố trí ngân sách phù hợp cho hoạt động của BCĐ các cấp nói riêng, cho phát triển văn hoá nói chung. Huy động tốt mọi nguồn lực đầu tư cho phong trào, nhất là xã hội hóa đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động, tự tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, phát triển và nâng cao đời sống văn hoá ở cơ sở.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống hương ước, quy ước ở làng, thôn, tổ dân phố phù hợp với các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện hương ước, quy ước văn hóa; tăng cường các giải pháp nhằm giáo dục ý thức chấp hành quy ước, hương ước; tạo dư luận xã hội nhằm điều chỉnh hành vi ứng xử của mỗi người. Sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở vào việc tổ chức các hoạt động liên quan đến phong trào.

Tổ chức tốt các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cấp tỉnh cho BCĐ các cấp và đặc biệt là cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện phong trào tại cơ sở; tổ chức các chuyến tham quan, giao lưu, học hỏi các mô hình tỉnh bạn cho cán bộ chủ chốt Ban chỉ đạo các cấp.

Xây dựng các mô hình, điển hình tiến tiến, qua đó nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần đưa phong trào phát triển có chiều sâu, chất lượng. Định kỳ làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, bình bầu các danh hiệu thi đua.Khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị điển hình tiên tiến, đồng thời phê phán, kỷ luật những cá nhân, tập thể vị phạm để động viên, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển.

Những năm gần đây, Phong trào “TDĐKXDĐSVH” được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo nên sự thay đổi căn bản diện mạo các thôn, xóm, làng, bản, khối phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy kinh tế - xã hội Hà Tĩnh phát triển toàn diện, vững chắc.        

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371