Tin tức - Sự kiện

Quảng Bình: Triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018”

02 Tháng Bảy 2018

(PTTD) - Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (gọi tắt là Phong trào) tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-BCĐ về việc triển khai Phong trào trên địa bàn năm 2018.

Xây dựng chuẩn mực về nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong cộng đồng dân cư. Ảnh: Báo Quảng Bình

Theo đó, trong năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu có 83 - 84% hộ gia đình được công nhận và giữ vững Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 71 - 72% số thôn, bản, khu phố đạt Danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 72 - 73% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt Danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị văn hóa”, “Doanh nghiệp văn hóa”; 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đã đưa ra những nội dung trọng tâm cần thực hiện như: Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức, cá nhân, đoàn thể và lồng ghép việc triển khai Phong trào với các phong trào, chương trình khác để hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2018, đưa Phong trào ngày càng phát triển, đảm bảo thực chất; chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở chuẩn bị và triển khai công tác bình xét danh hiệu văn hóa năm 2018.

Một trong những nội dung quan trọng cũng cần triển khai đó là xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Phong trào ở địa phương; tuyên truyền có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, động viên và thu hút toàn dân tích cực, tự giác tham gia Phong trào; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Phong trào tại các địa phương, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện....

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, triển khai kịp thời văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào tới Ban Chỉ đạo các cấp, Ban vận động, tổ dân phố gắn liền với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Phong trào; đồng thời xây dựng chuẩn mực về nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371