Tin tức - Sự kiện

Phấn đấu đến năm 2020, 100% các địa phương có Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp huyện

02 Tháng Bảy 2018

(PTTD) - UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018 – 2020.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Thôn văn hóa”. Ảnh minh họa (nguồn: Báo Quảng Ngãi)

Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục triển khai và cụ thể hóa các nội dung Chương trình thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thông qua Đề án Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Huy động mọi nguồn lực toàn xã hội tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; tạo điều kiện các hoạt động văn hóa phát triển theo hướng tích cực; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa “Gương người tốt việc tốt”; “Gia đình văn hóa”; “Thôn/Tổ dân phố văn hóa”; “Cơ quan/Đơn vị/ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”...

Mục tiêu của Kế hoạch, phấn đấu đến năm 2020, thực hiện đạt và vượt  88% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”;  78% thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa”;  96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận và giữ vững danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 35% số xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 40% số phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% các địa phương được thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp huyện; Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã; Nhà Văn hóa – Khu Thể thao thôn; các thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ dân phố từng bước đạt chuẩn theo quy định, hoạt động có hiệu quả.

Kế hoạch cũng đề ra nội dung thực hiện gồm: Xây dựng “ Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến; Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “ Tổ dân phố văn hóa”; Xây dựng, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Xây dựng, công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Thực hiện các cuộc vận động, phong trào và nội dung văn hóa gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp; Bảo đảm và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước; Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa văn hóa…

Thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển các phong trào, các câu lạc bộ, các nhóm sở thích ngày càng mạnh mẽ, hoạt động có hiệu quả, thiết thực, đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng của phong  trào. Từ hoạt động thiết thực, có ý nghĩa của  phong trào đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng giàu mạnh.

 

 

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371