Mô hình kinh nghiệm

Bình Dương: Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018

08 Tháng Hai 2018

(PTTD) - Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018.

 

Nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Ảnh minh họa (nguồn: thuvienbinhduong.org.vn)

Hiệu quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017

Trong năm 2017 Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tập huấn phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Qua hội nghị tập huấn nhằm góp phần làm cho các cán bộ làm công tác phong trào ở cơ sở nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cũng như các quy trình bình xét, chấm điểm, công nhận các danh hiệu văn hóa ở cơ sở, cũng như thực hiện đúng các văn bản của tỉnh, Trung ương như: Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/ 8/ 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 10/11/2015 của Hội Khuyến học Việt Nam ban hành tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”; Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Ban Chỉ đạo phong trào các cấp trong tỉnh đã quán triệt và thống nhất cao về nhận thức, chỉ đạo tổ chức, tập trung thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn và quy trình đã hướng dẫn tại Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, thực hiện theo nguyên tắc công khai dân chủ. Các hộ gia đình và các khu phố, ấp đã tự giám sát lẫn nhau trong quá trình bình xét, chấm điểm, vì vậy kết quả công nhận các danh hiệu văn hóa cơ bản phản ánh sát thực tế. Tỷ lệ đạt các danh hiệu văn hóa năm sau cao hơn năm trước.

Các nội dung chương trình công tác, các phong trào hoạt động của nhiều ngành chức năng, đoàn thể đã được phối hợp triển khai lồng ghép và thực hiện trong phong trào.

Bên cạnh đó, các mô hình tự quản cộng đồng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp, phong phú, thiết thực tiếp tục phát huy hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Nâng cao chất lượng Phong trào TDĐKXDĐSVH 2018

Mục đích của Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018 nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và giá trị to lớn của Phong trào TDĐKXDĐSVH. Đưa phong trào đi vào chiều sâu, có nội dung thiết thực, có tác động tích cực đến tất cả cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thúc đẩy thi đua thực hiện phong trào “Gương người tốt việc tốt”, phát hiện biểu dương kịp thời gương điển hình tiên tiến trong phong trào.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền vận động gắn với những biện pháp cụ thể triển khai phong trào phù hợp thực tế, đảm bảo tính hiệu quả. Tránh hoạt động mang tính hình thức, lãng phí. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động việc thực hiện phong trào nhằm nâng cao chất lượng, số lượng kết quả của phong trào, trọng tâm là các phong trào xây dựng gia đình văn hoá; Khu phố, ấp văn hóa; Khu nhà trọ văn hóa; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Hình thành cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo sự đồng thuận trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, thể thao vững mạnh ở cơ sở. Các hoạt động của Ban Chỉ đạo cần bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Phối hợp các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc trong kiểm tra, giám sát, phúc tra việc xét tặng các danh hiệu văn hóa; Kiên quyết loại bỏ bệnh hình thức, chạy theo thành tích trong xét tặng các danh hiệu văn hóa.

 Lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên TX.Thuận An ra quân làm vệ sinh môi trường, xây dựng mỹ quan đô thị. Ảnh: V.T/ Báo Bình Dương

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng Phong trào TDĐKXDĐSVH, trọng tâm là các mô hình văn hóa; Tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; Góp phần hạn chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Gắn kết và phát huy vai trò của Phong trào TDĐKXDĐSVH với các phong trào Trung ương, tỉnh phát động. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và hoạt động văn hóa ở cơ sở; Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

Trong năm 2018, tỉnh Bình Dương phấn đấu đạt 95% trở lên hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (năm 2017 đạt 93% so với tổng số hộ gia đình trên toàn tỉnh); 91% trở lên số khu phố, ấp được công nhận đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”, “Ấp văn hóa” (năm 2017 đạt 90,95% so với tổng số khu phố, ấp trên toàn tỉnh); 63% trở lên số khu nhà trọ trong toàn tỉnh được công nhận đạt danh hiệu “Khu nhà trọ văn hóa” (năm 2017 đạt 60,88% so với tổng số khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh); 94% trở lên “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” (năm 2017 đạt 93,49% so với tổng số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh); 78% “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (năm 2017 đạt 76,79% so với tổng số doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh); Phấn đấu có 40% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (năm 2017 đạt 39,53%); 62% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (năm 2017 đạt 50%); Phấn đấu thu hút 50% trở lên người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng.           

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371