Tin tức - Sự kiện

Khắc phục những hạn chế của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

21 Tháng Ba 2018

(PTTD) - Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục.

Việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chưa nghiêm. Ảnh minh họa (nguồn: Báo Cao Bằng)

Cụ thể, một số nội dung cơ bản của Phong trào như: Phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” chưa được triển khai thực hiện đầy đủ ở cấp huyện, cấp xã, mới chỉ dừng lại ở việc phát động và ban hành văn bản.

Chất lượng các phong trào cụ thể trong Phong trào TDĐKXDĐSVH còn hạn chế như: Việc bình xét công nhận gia đình văn hóa ở một số nơi chưa chặt chẽ, thiếu công khai, dân chủ; nhiều xóm văn hóa sau khi được công nhận có biểu hiện buông lỏng công tác chỉ đạo, quản lý, tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu, dẫn đến giảm sút về chất lượng; việc triển khai xây dựng và công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa còn nhiều vướng mắc do tiêu chí công nhận được quy định tại các văn bản từ Trung ương áp dụng đối với địa phương chưa khả thi nên kết quả đạt được còn hạn chế, không đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chưa nghiêm, còn tình trạng tổ chức ăn uống tràn lan trong đám cưới, để người chết lâu ngày trong đám tang, môi trường ô nhiễm do còn nhiều hộ dân để gia súc dưới gầm sàn nhà ở gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Nguyên nhân dẫn đến những tình trạng trên là do đời sống vật chất của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, hạn chế trong việc xã hội hóa nguồn lực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Mặt khác, Phong trào TDĐKXDĐSVH là phong trào rộng lớn, đa dạng, phong phú về nội dung, về đối tượng tham gia và địa bàn thực hiện, trong khi đó BCĐ các cấp hoạt động kiêm nhiệm, quan hệ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thành viên BCĐ các cấp còn có những vướng mắc, bất cập. Trách nhiệm của cơ quan thành viên BCĐ các cấp chưa cao, ít đi cơ sở để nắm bắt, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nội dung trên địa bàn được phân công phụ trách.

Nhận thức về Phong trào và trách nhiệm thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH của một số cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể ở một số nơi chưa sâu sắc, chưa đầy đủ. BCĐ các cấp một số địa phương hoạt động chưa hiệu quả, nội dung, phương thức hoạt động còn nghèo nàn, chưa sâu sát cụ thể, thiếu trọng tâm, trọng điểm.

Để khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Phong trào, BCĐ Phong trào trên địa bàn tỉnh đã đề ra một số biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân, vận động toàn xã hội quan tâm xây dựng đời sống văn hoá, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong việc xây dựng các thiết chế văn hoá, xây dựng đời sống văn hoá, phát triển phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở. Bình xét các danh hiệu văn hoá phải căn cứ vào các quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng; Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu Gia đình, xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh tại các văn bản đã được UBND tỉnh ban hành.

Uỷ ban MTTQ các cấp làm đầu mối liên kết các tổ chức đoàn thể, đôn đốc chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Sở VHTTDL (cơ quan thường trực BCĐ tỉnh) chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể triển khai tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch; Tổng hợp nắm tình hình, tổ chức thẩm định, kiểm tra định kỳ chất lượng gia đình văn hoá, xóm, tổ dân phố văn hoá, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa và các thiết chế văn hoá ở cơ sở.

UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện chất lượng các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2018. Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, phân công thành viên BCĐ các cấp thẩm định, đánh giá nâng cao chất lượng gia đình văn hoá, xóm, tổ dân phố văn hoá và chất lượng xây dựng các thiết chế văn hoá ở cơ sở. Đồng thời thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định hiện hành.

Trong năm 2018, tỉnh Cao Bằng phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch giao: Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa: 83 %. Tỷ lệ xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa: 53%. Tỷ lệ số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: 93 %. Tỷ lệ đơn vị cơ sở có nhà văn hóa: 74,7% .

Tra cứu văn bảnHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinh thần ngày giải phóng Miền nam 30/04/1975 và ngày Quốc tế lao động 01/05 bất diệtTrang tin điện tử Cục Văn hóa cơ sở
Lượt truy cập: 39.371